1. Al onze verkoopsvoorwaarden worden afgesloten volgens de hieronder aangeschreven algemene verkoopsvoorwaarden. Schriftelijke, mondelinge of telefonische bestellingen zullen gelden als verkoop, behalve wanneer ze door ons geweigerd worden.
  2. De levering geschiedt zo snel als mogelijk. Welke termijn dan ook is niet bindend.
  3. Bij annulering van de bestelling of verbreking van de overeenkomst zullen de gemaakte kosten (zoals transportkosten) aangerekend worden.
  4. In geval van betwisting nopens de kwaliteit of de kwantiteit der geleverde waren, zal de koper binnen de termijn van 24u na de levering de verkoper hiervan schriftelijk en aangetekend op de hoogte brengen. Klachten na deze termijn worden niet aanvaard.
  5. De door ons geleverde goederen worden bij de fabricatie zorgvuldig gecontroleerd. Gezien deze controle kan er door ons geen verantwoordelijkheid aanvaard worden wat betreft de praktische toepassing van deze producten. Wij wijzen dan ook elke verantwoordelijkheid af in verband met de gevolgen, de resultaten of de schade die door onze producten zou berokkend worden aan mensen, dieren, planten of werktuigen. De koper alleen draagt het risico verbonden aan het gebruik van deze producten en hij beslist enkel en alleen over de toepassingsmodaliteiten.
  6. Onze facturen zijn betaalbaar op onze zetel, netto contant zonder korting, behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling.
  7. Alle betwistingen in verband met de facturen dienen, om geldig te zijn, per aangetekend schrijven te worden geformuleerd en dit binnen de 8 dagen na factuurdatum.
  8. Ieder op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of aanmaning een intrest van 12% opleveren en een forfaitaire verhoging gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag incl. btw, dit met een minimum van 50.00€.
  9. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen welke voor de verkoper uit de verkoopovereenkomst voortvloeien, blijven de geleverde goederen het uitsluitend eigendom van de verkoper en deze goederen kunnen ingeval van niet tijdige betaling door de verkoper worden teruggevorderd.
  10. Voor alle betwistingen zijn enkel rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.
  11. De goederen, zelf franco verzonden, reizen op risico van de geadresseerde.