Algemene voorwaarden

 1. De goederen/diensten worden geleverd zoals omschreven op de bestelbon of aflever bon. De koper dient de geleverde goederen onmiddellijk na te zien. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen de 24 uur na ontvangst worden overgemaakt. Verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen de maand na levering.
 2. Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen wordt toepassing gemaakt van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen.
 3. De door ons geleverde goederen worden zorgvuldig gecontroleerd. Gezien deze controle kan er door ons geen verantwoordelijkheid aanvaard worden voor wat betreft de praktische toepassing van onze producten. Wij wijzen dan ook elke verantwoordelijkheid af in verband met de gevolgen, de resultaten of de schade die door onze producten zou berokkend worden aan mensen, dieren, planten of werktuigen. De koper alleen draagt het risico verbonden aan het gebruik van onze producten en hij besliste enkel en alleen over de toepassingsmodaliteiten.
 4. De goederen/diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. Eventuele vertraging in de levering die niet aan ons kan worden toegerekend, kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. De Levering gebeurt bij de koper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.
 6. Annulering van de bestelling is slechts mogelijk indien zij schriftelijk door de koper wordt gevraagd, uiterlijk binnen de 2 werkdagen na de bestelling, en voor zover zij schriftelijk door ons bevestigd. In geval van annulatie is de koper verplicht de gemaakte kosten zoals transportkosten te vergoeden.
 7. Onze leveringen zijn contant betaalbaar op onze zetel, netto, contant zonder korting, behoudens andersluidende overeenkomst met bestelling. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de betalen prijs op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de totaal te betalen prijs verhoogd met 12% intrest per jaar en een schadebeding van 10% van het verschuldigd bedrag incl. BTW; dit met een minimum van 50 euro, en worden tevens eventuele andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.
 8. Alle betwistingen in verband met de facturen dienen, om geldig te zijn, per aangetekend schrijven te worden geprotesteerd binnen de 8-dagen na ontvangst.
 9. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en intresten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering.
 10. Wanneer de koper de contractuele verplichtingen niet nakomt, houden wij ons het recht voor om, na ingebrekestelling, hetzij onze verplichtingen op de schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.
 11. Partijen erkennen dat de nietigheid van één van de clausules uit de overeenkomst, niet te nietigheid van de hele overeenkomst met zich meebrengt. In dit geval verbinden partijen zich ertoe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen aanleunt.
 12. Werfvoertuigen hebben steeds voorrang.
 13. Schade bij het lossen van goederen aan de ondergrond, omheining, poorten, gebouwen zijn ten laste van de koper.
 14. Schade bij het laden in/of op voertuigen, auto’s, aanhangwagens, vrachtwagens, enz.. bestuurders en medepassagiers zijn niet onze verantwoordelijkheid en zijn ten laste van de koper.
 15. Bij het aftekenen van de bestelbon verklaard de koper of zijn gemachtigde die de goederen in ontvangst neemt zich akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden zoals hierboven omschreven.
 16. Ladingzekerheid: de koper of zijn vervoerder is verantwoordelijk voor het zekeren en afdekken van de lading. Geerkens Bio & Garden kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor overlading van het voertuig of verlies van goederen tijdens het transport.
 17. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen worden uitsluitend voor de Rechtbank van arrondissement Hasselt bevoegd.